Montáž

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Preto montáž poskytujeme prostredníctvom autorizovaných zaškolených montážnych skupín a to i v prípade, keď sa dodávka okien realizuje cez našich regionálnych obchodných partnerov. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady diela, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže.

Pred nástupom dodávateľa na montáž odoporúčame:

  • Pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť.
  • POZOR, dodržanie, pri zameraní dohodnutej, výšky konečnej podlahy je nesmierne dôležité,keďže krídlo vchod.dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len 7 – 8mm vysoko.
  • Ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách / stavebných otvoroch.
  • Uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov.
  • Zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody.
  • Postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Priebeh montáže konštrukcie okna

Priebeh montáže konštrukcie okna

Po montáži

  • V priebehu následných stavebných prác v žiadnom prípade nevyťahovať, nevyberať spopod namontovaných konštrukcií nosné podložky !!! Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí.
  • Postarať sa o včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov (max. do 3 mesiacov po montáži).
  • Zaistiť ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác. Pod takouto ochranou sa rozumie celoplošné olepenie výplní PE-fóliou. Ak máte konštrukcie v povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). V opačnom prípade vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna.
  • V prípade potreby orezať montážnu penu až tesne pred omietaním / zateplovaním / obkladaním ostení.

Upozornenie

Od 1.1.2010 platí nová norma STN 73 3134, ktorá rieši Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. O vážnosti, ktorú norma prisudzuje montážnym prácam,svedčí i uvedená citácia z nej:
Konštrukcie obvodového plášťa, ako okná – dvere – fasády, sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná – dvere – fásády má zásadný význam iba po ich zabudovaní , a to v na seba nadväzujúcich krokoch ... návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou, tvorí základ hodnotenia po montáži.

Norma STN 73 3134 však predpisuje taký spôsob montáže, kde tepelná izolácia montážnej škáry musí byť z interiéru chránená parozábranou a z exteriéru hydroizoláciou. Týmto je od 1.1.2010 navodený stav, keď štandardný spôsob montáže „na penu“, bez hydroizolácie a parozábrany, ktorý sa v súčasnosti v SR realizuje podľa odhadu z 60-80%, je postavený takpovediac mimo zákon a je teda nelegitímny. Preto, ak zákazník bude z nejakého dôvodu (najskôr finančného) trvať na montáži „štandardnej“ a teda nezodpovedajúcej požiadavkám platnej normy, musíme ho nato v Zmluve o dielo upozorniť, ako i na riziká s tým spojené. Montáž v súlade s platnou normou, ktorá spočíva v zabraňovaní prestupu vlhkosti do montážnej škáry pomocou hydroizolačných a parotesných pások Vám samozrejme ponúkame. Jedná sa o účinnú ochranu PUR peny z exteriéru pred pôsobením UV žiarenia a zatekaním „vodotesnou“,ale zároveň „paropriepustnou“ fóliou a z interiéru proti vzdušnej vlhkosti nasadením „parotesnej“ fólie.

Pre okná do nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavieb tento typ montáže vyslovene doporučujeme.

Príklady montáže podľa STN 73 3134

Príklady montáže podľa STN 73 3134

Montážne pasy | osvedčenia o montážnej spôsobilosti

Naše výrobky montujú zaškolení autorizovaní montážnici, ktorí majú osvedčenie o spôsobilosti vykonávať montáž okien a dverí v súlade s požiadavkami STN 73 3134 : 2010.

Osvedcenie
Osvedcenie